Praca w lubelskiej policji Drukuj
Wpisany przez Mariusz   
wtorek, 23 sierpnia 2022 07:40

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie informuje o rekrutacji kandydatów do służby w policji na terenie województwa lubelskiego. Planowane przyjęcia do służby w 2022 roku: 19 września i 29 grudnia.

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47- 811-46-55.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).
Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.
Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2022r., poz. 109) :
 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym o kierunku informatyka o specjalnościach – sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 pkt.,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 pkt.,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy  o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt.,
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych - 6 pkt.,
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych - 6 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,A’’ - 5 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,C’’ - 5 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,C+E’’ - 5 pkt.,
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach  narciarskich - 5 pkt.,
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 pkt.,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej - 5 pkt.,
 • uprawnienia instruktora sportów walki ( np.: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 pkt.,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 pkt.,
INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:
 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (www.lubelska.policja.gov.pl)