Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak
Badanie losów zawodowych studentów i absolwentów - działalność

Celem badania jest określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów PWSZ w Chełmie oraz określenie sytuacji w jakiej znajdują się oni na rynku pracy. Ankieta ma dostarczyć informacji czy studenci/absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz na ile przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Zgromadzone informacje posłużą do lepszego dostosowania oferty Uczelni do potrzeb studentów oraz pracodawców. Badanie ma charakter poufny.


Część 1.1


This question is required
 1. Płeć
kobieta
mężczyzna

This question is required
 1. Wiek
do 24 lat
25 - 29 lat
powyżej 29 lat

This question is required
 1. Rodzaj studiów:
licencjackie
inżynierskie

This question is required
 1. Tryb studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

This question is required
 1. Kierunek studiów:
Matematyka
Pedagogika
Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika i budowa maszyn
Filologia polska
Historia
Rolnictwo
Filologia
Stosunki międzynarodowe

 1. Specjalność:
 2. ( Optional )

This question is required
 1. Stan cywilny:
stan wolny
żonaty/zamężna

żyjący w wolnym związku

This question is required
 1. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto poniżej 10 tyś. mieszkańców
miasto 10 – 25 tyś. mieszkańców
miasto 26 – 100 tyś. mieszkańców
miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców

 1. Rok uzyskania dyplomu:
 2. ( Optional )

 1. Telefon kontaktowy:
 2. ( Optional )

 1. Adres e-mail:
 2. ( Optional )

Część 1.2


This question is required
 1. Czy pracował(a)/pracuje Pan(i) w trakcie studiów?
tak
nie

 1. Jeśli tak, to kiedy rozpoczął(ęła) Pan(i) poszukiwanie pracy?
 2. ( Optional )
w trakcie ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia wypełniania ankiety
wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia wypełniania ankiety
dotychczas nie szukałem(łam) pracy

This question is required
 1. Jaki charakter miała Pana(i) praca w czasie studiów?
praca związana z kierunkiem studiów
praca nie związana z kierunkiem studiów
wolontariat
praktyki (nieobowiązkowe)
staże
inne (jakie?)

nie dotyczy

This question is required
 1. Podaj liczbę dotychczas złożonych aplikacji o pracę:
ani jedna
od 1 do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 30
powyżej 30

This question is required
 1. Ile dotychczas odbył(a) Pan(i) rozmów kwalifikacyjnych?
ani jednej
jedną
od 2 do 5
od 6 do 10
powyżej 10

This question is required
 1. W jaki sposób szukał(a) Pan(i) pracy?
oferty internetowe
pomoc znajomych/rodziny
ogłoszenia w prasie
bezpośredni kontakt z firmą
urzędy pracy
biura karier
targi pracy
nie szukałem(łam)

This question is required
 1. Czy w trakcie studiów uczestniczył(a) Pan(i) w kursach i/lub szkoleniach?
tak
nie

This question is required
 1. W jakiego rodzaju kursach/szkoleniach uczestniczył(a) Pan(i) w trakcie studiów?
specjalistyczne związane z kierunkiem studiów
specjalistyczne nie związane z kierunkiem studiów
umiejętności interpersonalne
językowe
inne, (jakie?)

nie dotyczy

This question is required
 1. Jakie są powody, dla których korzystał(a) Pan(i) z dodatkowych kursów/szkoleń?
perspektywy awansu
potrzeby firmy
kwestie ekonomiczne, zdobycie lepiej płatnej pracy

osobiste zainteresowania
dostosowanie do wymagań rynku pracy
inne, jakie?

nie dotyczy

This question is required
 1. W jakim stopniu studia spełniły/spełniają Pana(i) oczekiwania?
większym niż się spodziewałem(łam)
całkowicie
częściowo
w ogóle nie spełniły

This question is required
 1. Jak ocenia Pan(i) przydatność wiedzy i umiejętności wyniesionych z uczelni?
bardzo przydatne
przydatne
mało przydatne
nieprzydatne
trudno powiedzieć

This question is required
 1. Czy gdyby miał(a) Pan(i) ponowną szansę wyboru uczelni i kierunku studiów, to jaka byłaby Pana(i) decyzja?
ta sama uczelnia, ten sam kierunek;
ta sama uczelnia, inny kierunek (jaki kierunek?)

inna uczelnia, ten sam kierunek (jaka uczelnia?)

inna uczelnia, inny kierunek (jaka uczelnia?, jaki kierunek?)


This question is required
 1. Na wybór kierunku studiów wpłynęły?
zainteresowania
sugestie rodziny/znajomych
uważałem(łam), że nie będę miał(a) problemów ze znalezieniem pracy po jego ukończeniu
niepowodzenia w dostaniu się na inny kierunek studiów
uważałem(łam), że daje on możliwość wysokich zarobków
uważałem(łam), że daje on możliwość wykonywania ciekawej pracy
było to moje marzenie (to było to, co chciałem(łam) robić od zawsze)
przypadek
inne (jakie?)


This question is required
 1. Jak ocenia Pan(i) stopień swojego przygotowania do wymogów obecnego rynku pracy?
wysokiśredniniskibrak przygotowaniatrudno mi to ocenić
przygotowanie praktyczne
przygotowanie teoretyczne

This question is required
 1. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z realizacji procesu dydaktycznego, warunków studiowania oraz usług na rzecz studenta? (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak zadowolenia, 5 – duże zadowolenie)
12345
jakość opieki promotora pracy licencjackie/inżynierskiej
doradztwo dydaktyczne ze strony nauczycieli (konsultacje)
całościowy plan i program studiów
przydatność treści programowych przedmiotów ogólnych i ogólnozawodowych
jakość obsługi administracji dydaktycznej
różnorodność oferty przedmiotowej
merytoryczne przygotowanie kadry nauczającej
jakość nauczania (umiejętności dydaktyczne kadry)
jakość sal dydaktycznych
relacja student – wykładowca
dostępność materiałów dydaktycznych
przydatność treści programowych przedmiotów kierunkowych
doradztwo zawodowe
system oceny wyników studiowania
jakość zakwaterowania w domach studenta

This question is required
 1. Czy studenckie obowiązkowe praktyki zawodowe w programie Pana(i) studiów okazały się przydatne w Pana(i) życiu zawodowym?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć

This question is required
 1. Czy studenckie obowiązkowe praktyki zawodowe miały wpływ na decyzję pracodawcy o przyjęciu Pana(i) do pracy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć

This question is required
 1. Proszę określić swoją wiedzę z poniższych obszarów związanych z poszukiwaniem pracy w momencie ukończenia studiów (1 oznacza minimalny, a 5 maksymalny poziom wiedzy).
12345
Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych
Rozmowa kwalifikacyjna
Metody poszukiwania pracy
Wiedza na temat możliwych obszarów zatrudnienia
Zagadnienia związane z prowadzeniem firmy

This question is required
 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w spotkaniach (kursach, szkoleniach, prezentacjach, itp.) organizowanych przez Biuro Karier Żak?
nie
tak (jakiej tematyki dotyczyły te spotkania?)


This question is required
 1. Czy w trakcie studiów otrzymywał(a) Pan(i) stypendium za wyniki w nauce?
tak
nie

This question is required
 1. Czy brał(a) Pan(i) czynny udział w życiu Uczelni (koła naukowe, Samorząd Studentów, Dni Otwarte, inne)?
tak
nie

This question is required
 1. Czy posiada Pan(i) inne wykształcenie (wyższe)?
tak (jakie?)

nie

This question is required
 1. Czy zamierza Pan(i) w najbliższym czasie podjąć dalsze kształcenie?
nie wiem
nie (Dlaczego?)

tak

 1. Proszę podać rodzaj kształcenia/studiów jakie zamierza Pan(i) podjąć:
 2. ( Optional )
studia I stopnia (jaki kierunek?)

studia II stopnia (jaki kierunek?)

studia doktoranckie
studia podyplomowe (nazwa)

kursy, szkolenia zawodowe (jakie?)

kursy językowe

This question is required
 1. Wskaż stopień kompetencji zdobytych na studiach:
Bardzo niski / niskiAni wysoki / ani niskiWysoki / bardzo wysoki
Myślenie analityczne
Asertywność
Zdolność zarządzania
Odporność na stres
Obsługa komputera
Innowacyjność
Umiejętność uczenia się/samokształcenia
Samodzielność
Dobra organizacja pracy własnej
Umiejętność prezentacji
Umiejętność negocjacji
Praca w zespole
Skuteczne komunikowanie się
Rozwiązywanie problemów
Specjalistyczne umiejętności zawodowe
Znajomość języka obcego
Łączenie teorii z praktyką
Kreatywność
Szeroka wiedza ogólna
Umiejętność krytycznego myślenia
Specjalistyczna wiedza teoretyczna
Umiejętność podejmowania decyzji

This question is required
 1. Jakie czynniki decydują głównie o postrzeganiu przez Pana(ią) danej pracy jako atrakcyjnej?
elastyczny czas pracy
dobra atmosfera w pracy
zgodność pracy z zainteresowaniami
zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów
praca w młodym wiekowo zespole
możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
prestiż firm
praca w środowisku wysokiej klasy specjalistów
możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym
atrakcyjne wynagrodzenie
stałe godziny pracy
lokalizacja firmy
stabilność zatrudnienia
społeczna doniosłość wykonywanej pracy
inne (jakie?)


This question is required
 1. Co zamierza Pan(i) zrobić, jeśli plan związany z poszukiwaniem wymarzonej pracy zawiedzie?
zostanę w Polsce
zostanę w Polsce i znajdę inną pracę dającą mi podobne zarobki
zostanę w Polsce i podejmę inną pracę, nawet dającą niższe zarobki
wyjadę za granicę
nie mam konkretnych planów

Część B (prowadzę własną działalność gospodarczą)


This question is required
 1. Jakie były główne powody/motywacje, które wpłynęły na decyzję o założeniu własnej firmy?

prestiż związany z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
chęć pracy na własny rachunek
chęć uzyskania dochodów wyższych niż „na etacie”
niemożność znalezienia pracy
tradycja rodzinna
pozytywne przykłady z otoczenia
inne (jakie?)


This question is required
 1. Kiedy podjął Pan(i) działalność gospodarczą?

przed rozpoczęciem studiów
w trakcie studiów
po ukończeniu studiów
po ukończeniu studiów i krótkim okresie zatrudnienia

This question is required
 1. Czy profil Pana(i) firmy jest zgodny z Pana(i) wykształceniem?

tak
nie

This question is required
 1. Gdzie zlokalizowana jest Pana(i) firma?

Polska (jaki powiat?)

inny kraj (jaki?)


This question is required
 1. Jaki jest zasięg działalności firmy, którą Pan(i) prowadzi?

lokalny
regionalny
krajowy
międzynarodowy

This question is required
 1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z prowadzonej działalności?

zdecydowanie tak
raczej tak
ani tak, ani nie
raczej nie
zdecydowanie nie

Powered by JQuarks

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl