Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak -> Oferty pracy

STRAŻNIK W STRAŻY MIEJSKIEJ
Stanowisko
Rodzaj pracy Pełen etat
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania wtorek, 1 września 2020
Lokalizacja Chełm
Charakter pracy
Informacje o firmie Urząd Miasta Chełm

, 06
Strona WWW: http://
Opis stanowiska

I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie : 1) wykonywanie zadań
w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa
miejscowego, 2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 3) czuwanie
nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o
ruchu drogowym, 4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania
życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków
klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich
właściwych instytucji, 5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub
innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed
dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu
przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków
zdarzenia, 6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych, 8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby
wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim
dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 9)
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w
działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 10) konwojowanie
dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb
Urzędu Miasta Chełm, 11) kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości
prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta, 12) ujawnianie sprawców
wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego
lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13)
przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta, 14) kontrola
w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie
ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni
i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych.)
15) kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji
zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola
sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych,
gospodarczego wykorzystania odpadów), 16) asystowanie przy pobieraniu opłat
i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach
lokalnych, 17) kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji,
prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz
estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń, 18) przeprowadzanie kontroli
posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie
stosownej dokumentacji, 19) sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez
administratorów i gospodarzy domów, 20) kontrola zabezpieczenia prowadzonych
na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych, 21) oddziaływanie na służby
miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w
kierunku zwiększenia efektywności ich działania. 22) Wykonywanie innych czynności
kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta. II. W
odniesieniu do uprawnień strażnika: W czasie wykonywania zadań ma prawo:
1) udzielania pouczeń, 2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w
celu ustalenia ich tożsamości; 1.Strażnik ma prawo legitymowania osób w celu
ustalenie ich tożsamości kiedy niezbędna jest: - identyfikacja osób podejrzanych o
popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu
podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia, - ustalenia
świadków zdarzenia, - wykonania pisemnego polecenia wydanego przez organy
samorządu terytorialnego, 2.Strażnik jest zobowiązany do udokumentowania w
notatniku służbowym danych dotyczących osoby legitymowanej, rodzaju dokumentu
lub oświadczenia, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości, czasu,
miejsca oraz podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności legitymowania.
1) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do
najbliższej jednostki Policji, 2) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym
za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w
sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z wydanym upoważnieniem. 3) dokonywania
czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
oskarżania przed Sądem Rejonowym i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie
przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 4) stosowania
środków przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami. III. W odniesieniu do
ogólnych obowiązków strażnika Do obowiązków strażnika należy: 1) przestrzeganie
prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; 2)
poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; 3) zachowanie tajemnicy
Wygenerowano w dniu 2020-09-01 r.
państwowej i służbowej; 4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia
życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi; 5)
zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz
współpracownikami; 6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 7) zachowanie
się z godnością w czasie pracy i poza nią; reagowanie na niezgodne z prawem
zachowanie się osób, stosując wobec nich adekwatne, przewidziane prawem
środki, 8) służenie pomocą mieszkańcom poprzez informowanie, wyjaśnianie i
pouczanie w zakresie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa, porządku i czystości
oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego; 9) prowadzenie
prewencyjnego rozpoznania zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku
publicznego, informowanie o nich przełożonych oraz organy i instytucje kompetentne
do podejmowania dalszych decyzji i działań; 10) niesienie ofiarnej pomocy osobom
zagrożonym i potrzebującym 11) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa
pełnienia służby, 12) dogłębna znajomość przepisów prawa regulujących użycie
środków przymusu oraz stanowiących podstawę prawną podejmowanych czynności
służbowych; 13) punktualne stawianie się do służby, w umundurowaniu, rozpoczęcie
służby strażnik zobowiązany jest potwierdzić złożeniem podpisu w liście obecności;
14) dbałość o sprzęt, mienie i materiały stanowiące własność Straży Miejskiej, oraz
zakaz ich używania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza czasem służby
przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej, 15) dbałość o wygląd zewnętrzny; 16)
pełnienie dyżurów w miejscach wyznaczonych przez przełożonych; 17) rzetelne
prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności w notatnikach
służbowych, notatkach służbowych, urzędowych oraz protokołach itp. 18) bieżące
i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat z
podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych, 19) sporządzanie
statystyki miesięcznej i składanie jej do 5-go dnia każdego następnego miesiąca, 20)
rozliczanie się z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego dwa
razy w miesiącu do 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca,potwierdzenie odbioru
mandatu karnego kredytowanego powinno być przekazane najpóźniej następnego
dnia roboczego po ukaraniu sprawcy, osobie upoważnionej do prowadzenia ewidencji
mandatowej,dotyczy również kart Mrd 5, 21) obowiązkowe uczestniczenie w
prowadzonych szkoleniach, 22) uczestniczenie w odprawach służbowych, 23) wyjście
w czasie pracy z ważnych powodów osobistych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu
zgody przez przełożonego i wpisaniu tego do książki wyjść, 24) po zakończeniu pracy
strażnik zobowiązany jest do: a) Zgłoszenia dyżurnemu lub przełożonemu fakt jej
zakończenia, b) Przekazania dyżurnemu dokumentów z czynności realizowanych
w trakcie pracy (notatnik służbowy, notatka służbowa, notatka urzędowa, karty
Mrd-5, protokoły lub inne dokumenty), c) Zdania pobranego sprzętu lub wyposażenia.
25) wykonywania innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego. IV.
W odniesieniu do obowiązków dyżurnego Zadania i obowiązki dyżurnego Straży
Miejskiej określa regulamin służby z podziałem na zmiany: 1) stały dyżur w
Komendzie Straży Miejskiej w Chełmie, 2) koordynowanie pracy poszczególnych
patroli , nadzór nad pracą i dyscypliną strażników; 3) przyjmowanie zgłoszeń i
interwencji, podział przyjętych interwencji wg. rejonizacji oraz kompetencji; 4)
przyjmowanie wyjaśnień osób wezwanych do straży miejskiej; 5) bieżące i rzetelne
wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat w zakresie
wydarzeń zaistniałych w czasie dyżuru, przyjmowanie zgłoszeń, wydanego sprzętu
i wyposażenia, podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych, 6)
organizowanie odpraw służbowych, stawianie zadań do realizacji na podstawie
przyjętych zgłoszeń , bieżących potrzeb i uwarunkowań; 7) sprawdzanie wyglądu
służbowego funkcjonariuszy, stanu sprawności środków łączności oraz innego
obowiązkowego wyposażenia strażników; 8) wydawanie i przyjmowanie notatników
służbowych, kontrola zapisów zgodności ze stanem faktycznym przebiegu służby;
9) koordynowanie pracy związanej z usuwanie pojazdów; 10) koordynowanie
pracy związanej z zakładaniem i zdejmowaniem blokad; 11) dbanie o powierzony
sprzęt tj. zapewnienie właściwej obsługi, przechowywania oraz ładowania i napraw
w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej sprzętu; 12) przyjmowanie
notatek służbowych, urzędowych, protokółów, kart Mrd-5 oraz innych dokumentów
związanych z funkcjonowaniem straży, kierowanie ich do dalszego postępowania
po wcześniejszej akceptacji; 13) zabezpieczanie szaf i pomieszczeń przed dostępem
osób postronnych w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
jak również zabezpieczenia przed kradzieżą; 14) przekazywanie służby dyżurnej
wraz ze sprzętem, wyposażeniem będącym na stanie dyżurki, kluczami do szaf,
kluczami do blokad i pomieszczeń wg. wykazu ilościowego; 15) odnotowanie faktu
przekazania służby w księdze wydarzeń wraz z podpisami zdającego i przyjmującego
służbę; 16) załączanie i wyłączenie systemu alarmowego, wraz z zamknięciem całego
obiektu, mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20, 17) przyjmowanie i wydawanie
kluczy za pisemnym potwierdzeniem innym wydziałom mających siedzibę przy ul.
Obłońskiej 20, 18) ogólny dozór terenu i budynku przy ul. Obłońskiej 20, celem
przeciwdziałania dewastacji i ewentualnej kradzieży mienia, 19) pisanie pism i
obsługa komputera w zakresie potrzeb na zajmowanym stanowisku, prowadzenie i
bieżące wprowadzanie danych do zbioru danych osobowych, 20) korzystanie zgodnie
z uprawnieniami i dostępem ze zbiorów i zasobów informatycznych pomocnych dla
straży, celem realizacji zadań służbowych. Wszystkie patrole podlegają służbowo
dyżurnemu Straży Miejskiej w Chełmie i wykonują zadania zlecone przez dyżurnego.
Dyżurny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników podczas
nieobecności komendanta. V. W odniesieniu do kierowcy - skutera służbowego oraz
pojazdu służbowego (w tym uprzywilejowanego). Kierowca skutera lub pojazdu
Wygenerowano w dniu 2020-09-01 r.
podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej, który jest dysponentem
pojazdu. Dysponentem pojazdu może być też dyżurny Straży Miejskiej lub
dowódca patrolu. Przekazanie pojazdu do kierowania osobom nieuprawnionym jest
zabronione. Do obowiązków kierowcy pod względem technicznym w szczególności
należy: 1) Utrzymanie powierzonego pojazdu i innych urządzeń będących na jego
stanie w należytym stanie technicznym gwarantującym ciągłość eksploatacji, 2)
Przestrzeganie: a) norm przebiegu ogumienia i właściwej eksploatacji opon, b)
terminów rejestracyjnych, badań technicznych, c) norm między-przebiegowych
przewidzianych dla danego pojazdu, 3) W czasie wykonywania napraw i obsług
technicznych, kierowca jest zobowiązany do nadzoru lub wykonania wszystkich
czynności przewidzianych dla danej naprawy lub właściwej obsługi technicznej
(OT), 4) Zabrania się kierowcy samowolnej wymiany części i zespołów lub też
przebudowy pojazdu. Wszystkie usterki wymagające naprawy pojazdu należy zgłaszać
komendantowi straży miejskiej lub osobie upoważnionej wraz z notatką służbową
opisującą okoliczności powstałych uszkodzeń lub usterek. Zabrania się samodzielnej
wymiany części i podzespołów. W zakresie eksploatacyjnym kierowca zobowiązany
jest do: 1. Przestrzegania wymogów i czynności związanych z obsługą codzienną
(OC) pojazdu zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z trasy, 2. Dokładnego
i wyraźnego wypełniania kart drogowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu
pracy, przebiegu km i zużycia paliwa, wszystkie wpisy winny być zatwierdzane
podpisem dysponenta, 3. Systematycznego rozliczania z pobranego paliwa, olejów,
4. Dbania o estetyczny i czysty wygląd pojazdu, 5. Utrzymania porządku w garażu, 6.
Przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie wykorzystywania pojazdów.

Wymagania Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: politologia/ekonomia/
prawo/administracja/bezpieczeństwo wewn./narodowe
Umiejętności i uprawnienia: znajomość obsługi komputera
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
uprzejmość i spostrzegawczość
znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych
znajomość kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw w
zakresie prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o
wykroczenia
znajomość przepisów o samorządzie gminnym,
powiatowym i o pracownikach samorządowych
Inne wymagania: Praca na dwie zmiany w godz.: 7.00-15.00 oraz
14.00-22.00. 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo
polskie, 2) ukończone 21 lat, 3) pełna zdolność
Wygenerowano w dniu 2020-09-01 r.
do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych, 4) brak skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i
umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe, 5) nieposzlakowana opinia, 6) bardzo dobra
sprawność psychiczna i fizyczna, 7) uregulowany
stosunek do służby wojskowej, 8) wykształcenie
niezbędne: średnie 9) prawo jazdy kat. B 2. Wymagania
dodatkowe: 1) mile widziane wykształcenie wyższe
na kierunku: politologia lub ekonomia lub prawo lub
administracja lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub
bezpieczeństwo narodowe 2) znajomość przepisów o
samorządzie gminnym, powiatowym i o pracownikach
samorządowych, 3) znajomość przepisów ustawy o
strażach gminnych, 4) znajomość kodeksu wykroczeń
oraz innych ustaw w zakresie prawa wykroczeń i
postępowania w sprawach o wykroczenia, 5) umiejętność
pracy w zespole, komunikatywność, uprzejmość i
spostrzegawczość, 6) znajomość obsługi komputera.
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA
STRONIE: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/upload/
pliki//20200629111835016.pdf
Jak się ubiegać
Powrót do ostatniej strony

LogowanieOnline

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj15
mod_vvisit_counterWczoraj215
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1226
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu1163
mod_vvisit_counterW tym miesiącu3151
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu4473
mod_vvisit_counterWszystkie863317

Online (20 minutes ago): 2
Twoje IP: 3.230.144.31
,
Today: Wrz 18, 2021

Sonda

W jakim kierunku powinna sie rozwijac nasza strona?
 

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl