Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak -> Oferty pracy

STANOWISKO DS. REJESTRACJI I ZBYCIA POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW OBYWATELSKICH
Stanowisko
Rodzaj pracy Pełen etat
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania wtorek, 4 sierpnia 2020
Lokalizacja Chełm
Charakter pracy
Informacje o firmie

, 02
Strona WWW: http://
Opis stanowiska

 


OFERUJEMY:


Wynagrodzenie brutto:


od 2 600 PLN


System wynagradzania:


Czasowy ze stawką miesięczną


INFORMACJE:


Miejsce pracy:


Lubelska 65, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie


Wymiar etatu:


1


Zmianowość:


jedna zmiana 


4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca w systemie jednozmianowym,
2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,
3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,
4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.

Wymagania WYMAGANIA:
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne
Inne wymagania:
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY stanowisko ds. rejestracji i zbycia pojazdów w Wydziale Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63,65

WOA-I.2110. 61 .2020

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne,
6) posiada łącznie co najmniej 3 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
5) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
6) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
7) znajomość przepisów dot. rejestracji pojazdów
8) umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych,
9) umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina na stanowisku pracy, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy własnej , lojalność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do obowiązków Pracownika ds. rejestracji i zbycia pojazdów należy:
1) Naliczanie opłat za nieterminowe zgłoszenie nabycia (rejestracji) i zbycia pojazdów,
2) Wydawanie decyzji administracyjnych dot. zwłoki w terminowym zgłoszeniu (rejestracji) i zbyciu pojazdów,
3) Prowadzenie rejestrów zgłoszeń nabycia pojazdów,
4) Prowadzenie ewidencji naliczanych kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów,
5) Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych oraz zamawianie spersonalizowanych druków dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu w PWPW S.A.
6) Zakładanie akt pojazdu i prowadzenie rejestru pojazdów,
7) Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów - wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
8) Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów,
9) Dokonywanie wpisów na wniosek właściciela pojazdu w karcie pojazdu oraz w dowodzie rejestracyjnym zmian danych wynikających:
a) ze zmiany miejsca zamieszkania właściciela lub współwłaściciela pojazdu nie powodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego,
b) ze zmiany rodzaju pojazdu,
c) ze zmiany danych technicznych pojazdu,
10) Wydawanie na wniosek właściciela pojazdu, zamiast tablic zwyczajnych, zalegalizowanych tablic indywidualnych, zabytkowych,
11) Wydawanie dowodów rejestracyjnych ze względu na brak miejsca na wpis aktualnego badania technicznego pojazdu,
12) Wykreślenia z ewidencji pojazdów, które ubyły na teren działania innych wydziałów komunikacji,
13) Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych,
14) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów,
15) Wpisywanie do dowodów rejestracyjnych adnotacji o:
a) przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem,
b) przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy,
c) przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy,
d) przystosowaniu pojazdu do zarobkowego przewozu osób,
16) Ewidencjonowanie i zamawianie druków dokumentów komunikacyjnych,
17) Przygotowywanie i wysyłanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych,
18) Sporządzanie i ewidencjonowanie zamówień na tablice rejestracyjne,
19) Przygotowywanie wyprodukowanych i przesłanych przez PWPW S.A. dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów do odbioru przez właściciela,
20) Dokonywanie legalizacji tablic rejestracyjnych,
21) Porządkowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów archiwalnych Wydziału,
22) Współpraca z archiwum zakładowym w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących zarchiwizowania dokumentów oraz terminów przekazywania akt,
23) Współpraca z archiwum zakładowym w zakresie: przekazywania zasobów dokumentacji archiwalnych,
24) Tworzenie elektronicznej archiwizacji dokumentów,
25) Zakładanie akt pojazdu i prowadzenie rejestru pojazdów,
26) Obsługa interesantów - wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych,
27) Przygotowywanie wyprodukowanych i przesłanych przez PWPW S.A. dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów do odbioru przez właściciela oraz archiwizacja tych dokumentów,
28) Samokontrola na stanowisku pracy,
29) Wykonywanie innych poleceń przełożonego.
Jak się ubiegać 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
6) kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
7) referencje (kserokopia),
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),
13) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.

Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. rejestracji i zbycia pojazdów w Wydziale Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, 65 w terminie do dnia sierpnia 2020 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. rejestracji i zbycia pojazdów w Wydziale Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, 65 ogłoszonej dnia 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .
3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. rejestracji i zbycia pojazdów w Wydziale Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, 65 ogłoszonej dnia 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
1) art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:
a) art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub
2) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:
1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


https://www.aplikuj.pl/oferta/757946/stanowisko-ds-rejestracji-i-zbycia-pojazdow-w-wydziale-komunikacji-w-departamencie-spraw-obywatelsk-umowa-o-prace-#backto=/szukaj/?page=87
Powrót do ostatniej strony

LogowanieOnline

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj134
mod_vvisit_counterWczoraj215
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1345
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu1163
mod_vvisit_counterW tym miesiącu3270
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu4473
mod_vvisit_counterWszystkie863436

Online (20 minutes ago): 3
Twoje IP: 3.238.132.225
,
Today: Wrz 18, 2021

Sonda

W jakim kierunku powinna sie rozwijac nasza strona?
 

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl