Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak -> Aktualności -> Informacja na temat stypendiów
Informacja na temat stypendiów PDF Drukuj
poniedziałek, 26 września 2022 09:03

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2022 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

 

1. Podstawa prawna
Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:
•    art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz
•    rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).
2. Warunki otrzymania stypendium


2. 1. Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:
•    znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
•    znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
•    w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz
•    uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).
Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2022 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2022 r. na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.


2. 2. Komu nie przysługuje stypendium ministra?
Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:
•    magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
•    licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:
•    pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
•    drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.
Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.
W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.
Ww. warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.


2. 3. Jakie osiągnięcia są uznawane przy ocenie wniosku za znaczące?
Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku (lub na kilku kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych, międzyobszarowych, międzydziedzinowych). We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc.
Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
1.    Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się tutaj.
Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
2.    Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21 grudnia 2021 r. znajduje się tutaj.
Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
3.    Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
4.    Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
5.    Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
1.    Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
2.    Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
3.    Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
4.    Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
5.    Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
6.    Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
7.    Indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
8.    Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
1.    sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), co najmniej:
a.    szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b.    ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c.    szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d.    trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e.    pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f.    miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2.    rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a.    uniwersjadzie,
b.    akademickich mistrzostwach świata,
c.    akademickich mistrzostwach Europy,
d.    Europejskich Igrzyskach Studentów.

Szczegóły:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Sonda

W jakim kierunku powinna sie rozwijac nasza strona?
 

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl